XML - wczytywanie, zapisywanie i wyszukiwanie

VB.NET
Copy to clipboard
specta
 1. ' ZAPISYWANIE DO XML
 2.  
 3. Imports System.Xml
 4. Public Class Form1
 5.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 6.         Dim writer As New XmlTextWriter("table.xml", System.Text.Encoding.UTF8)
 7.         writer.WriteStartDocument(True)
 8.         writer.Formatting = Formatting.Indented
 9.         writer.Indentation = 2
 10.         writer.WriteStartElement("Table")
 11.         createNode(1, "Product 1", "1000", writer)
 12.         createNode(2, "Product 2", "2000", writer)
 13.         createNode(3, "Product 3", "3000", writer)
 14.         createNode(4, "Product 4", "4000", writer)
 15.         writer.WriteEndElement()
 16.         writer.WriteEndDocument()
 17.         writer.Close()
 18.     End Sub
 19.     Private Sub createNode(ByVal pID As String, ByVal pName As String, ByVal pPrice As String, ByVal writer As XmlTextWriter)
 20.         writer.WriteStartElement("Product")
 21.         writer.WriteStartElement("Product_id")
 22.         writer.WriteString(pID)
 23.         writer.WriteEndElement()
 24.         writer.WriteStartElement("Product_name")
 25.         writer.WriteString(pName)
 26.         writer.WriteEndElement()
 27.         writer.WriteStartElement("Product_price")
 28.         writer.WriteString(pPrice)
 29.         writer.WriteEndElement()
 30.         writer.WriteEndElement()
 31.     End Sub
 32. End Class
 33.  
 34. '''-------------------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36. Imports System.Xml
 37. Public Class Form1
 38.   Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
 39.      
 40.    
 41.   End Sub
 42.   Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
 43.      Dim xws As XmlWriterSettings = New XmlWriterSettings()
 44.      xws.Indent = True
 45.      xws.NewLineOnAttributes = True
 46.      Dim xw As XmlWriter = XmlWriter.Create("authors.xml", xws)
 47.      xw.WriteStartDocument()
 48.      xw.WriteStartElement("Authors")
 49.      xw.WriteStartElement("author")
 50.      xw.WriteAttributeString("code", "1")
 51.      xw.WriteElementString("fname", "Zara")
 52.      xw.WriteElementString("lname", "Ali")
 53.      xw.WriteEndElement()
 54.      xw.WriteStartElement("author")
 55.      xw.WriteAttributeString("code", "2")
 56.      xw.WriteElementString("fname", "Priya")
 57.      xw.WriteElementString("lname", "Sharma")
 58.      xw.WriteEndElement()
 59.      xw.WriteStartElement("author")
 60.      xw.WriteAttributeString("code", "3")
 61.      xw.WriteElementString("fname", "Anshuman")
 62.      xw.WriteElementString("lname", "Mohan")
 63.      xw.WriteEndElement()
 64.      xw.WriteStartElement("author")
 65.      xw.WriteAttributeString("code", "4")
 66.      xw.WriteElementString("fname", "Bibhuti")
 67.      xw.WriteElementString("lname", "Banerjee")
 68.      xw.WriteEndElement()
 69.      xw.WriteStartElement("author")
 70.      xw.WriteAttributeString("code", "5")
 71.      xw.WriteElementString("fname", "Riyan")
 72.      xw.WriteElementString("lname", "Sengupta")
 73.      xw.WriteEndElement()
 74.      xw.WriteEndElement()
 75.      xw.WriteEndDocument()
 76.      xw.Flush()
 77.      xw.Close()
 78.      WebBrowser1.Url = New Uri(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "authors.xml")
 79.   End Sub
 80. End Class
 81.  
 82. '------------------------------------------------------------------------------
 83. 'WCZYTANIE USTAWIEŃ APLIKACJI Z PLIKU XML
 84.  
 85. Public Class ConfigFile
 86.  
 87.     Dim m_strConfigFile As String
 88.     Dim oDoc As New XmlDocument()
 89.  
 90.     Public Sub New(ByVal ConfigFile As String)
 91.         m_strConfigFile = ConfigFile
 92.         oDoc.Load(m_strConfigFile)
 93.     End Sub
 94.  
 95.     ' Adds a configuration section
 96.     Public Sub AddConfigSection(ByVal SectionName As String, ByVal HandlerClass As String)
 97.  
 98.         Dim rootNode As XmlNode = oDoc.GetElementsByTagName("configuration").Item(0)
 99.  
 100.         ' create the configSections node if it doesn't exist as config sections
 101.         ' need an entry in this node
 102.         Dim oNode As XmlNode
 103.         oNode = oDoc.DocumentElement("configSections")
 104.         If oNode Is Nothing Then
 105.             oNode = oDoc.CreateElement("configSections")
 106.             If rootNode.ChildNodes.Count > 0 Then
 107.                 Dim oFirstChild As XmlNode = rootNode.FirstChild
 108.                 rootNode.InsertBefore(oNode, oFirstChild)
 109.             Else
 110.                 rootNode.AppendChild(oNode)
 111.             End If
 112.         End If
 113.  
 114.         ' add the section to the configSectionsNode
 115.         Dim oSubNode As XmlNode
 116.         oSubNode = oDoc.CreateElement("section")
 117.         With oSubNode.Attributes.Append(oDoc.CreateAttribute("name"))
 118.             .Value = SectionName
 119.         End With
 120.         With oSubNode.Attributes.Append(oDoc.CreateAttribute("type"))
 121.             .Value = HandlerClass
 122.         End With
 123.         oNode.AppendChild(oSubNode)
 124.  
 125.         ' now create the actual section, if it's not there
 126.         oNode = oDoc.DocumentElement(SectionName)
 127.         If oNode Is Nothing Then
 128.             oNode = oDoc.CreateElement(SectionName)
 129.             rootNode.AppendChild(oNode)
 130.         End If
 131.  
 132.         oDoc.Save(m_strConfigFile)
 133.  
 134.     End Sub
 135.  
 136.     ' Checks whether a configuration section exists
 137.     Public Function ConfigSectionExists(ByVal SectionName As String) As Boolean
 138.         If Not oDoc.DocumentElement(SectionName) Is Nothing Then
 139.             Return True
 140.         End If
 141.     End Function
 142.  
 143.     Public Sub SetConfigAttribute(ByVal SectionName As String, ByVal AttributeName As String, ByVal Value As String, Optional ByVal Create As Boolean = True)
 144.         ' get the section node
 145.         Dim oNode As XmlNode = oDoc.DocumentElement(SectionName)
 146.         Dim oAttr As XmlAttribute
 147.         oAttr = oNode.Attributes.ItemOf(AttributeName)
 148.         If oAttr Is Nothing Then
 149.             oAttr = oDoc.CreateAttribute(AttributeName)
 150.             oNode.Attributes.Append(oAttr)
 151.         End If
 152.         oAttr.Value = Value
 153.         oDoc.Save(m_strConfigFile)
 154.     End Sub
 155.  
 156.     Public Sub SetAppSetting(ByVal SettingName As String, ByVal Value As String)
 157.  
 158.         ' get the node that corresponds to the setting
 159.         Dim oSettingNode As XmlNode = GetAppSettingNode(SettingName)
 160.  
 161.         ' encrypt the value if requested and then set it
 162.  
 163.         oSettingNode.Attributes.ItemOf("value").Value = Value
 164.  
 165.         ' save changes
 166.         oDoc.Save(m_strConfigFile)
 167.  
 168.     End Sub
 169.  
 170.     Private Function AddAppSetting(ByVal SettingName As String) As XmlNode
 171.  
 172.         ' get the appSettings node
 173.         Dim oNode As XmlNode = oDoc.DocumentElement("appSettings")
 174.  
 175.         ' create the key attribute
 176.         Dim oKey As XmlAttribute = oDoc.CreateAttribute("key")
 177.         oKey.Value = SettingName
 178.  
 179.         ' create the value attribute
 180.         Dim oValue As XmlAttribute = oDoc.CreateAttribute("value")
 181.         oValue.Value = ""
 182.  
 183.         ' create the node for the setting
 184.         Dim oChild As XmlNode = oDoc.CreateElement("add")
 185.         oChild.Attributes.Append(oKey)
 186.         oChild.Attributes.Append(oValue)
 187.  
 188.         ' add the node to the appSettings section
 189.         oNode.AppendChild(oChild)
 190.         Return oChild
 191.  
 192.     End Function
 193.  
 194.     Private Function GetAppSettingNode(ByVal SettingName As String, Optional ByVal CreateIfNotFound As Boolean = True) As XmlNode
 195.  
 196.         ' get the appSettings node
 197.         Dim oNode As XmlNode = oDoc.Docum...
 198.  
 199.  
 200. '-------------------------------------------------------------------------------------
 201. 'ZAPIS XML po DATASET'ach
 202.  
 203. Imports System.Xml
 204. Imports System.Data
 205.  
 206. Public Class Form1
 207.     Dim dt As DataTable
 208.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 209.         Dim ds As New DataSet
 210.         dt = New DataTable()
 211.         dt.Columns.Add(New DataColumn("Product_ID", Type.GetType("System.Int32")))
 212.         dt.Columns.Add(New DataColumn("Product_Name", Type.GetType("System.String")))
 213.         dt.Columns.Add(New DataColumn("product_Price", Type.GetType("System.Int32")))
 214.         fillRows(1, "product1", 1111)
 215.         fillRows(2, "product2", 2222)
 216.         fillRows(3, "product3", 3333)
 217.         fillRows(4, "product4", 4444)
 218.         ds.Tables.Add(dt)
 219.         ds.Tables(0).TableName = "product"
 220.         ds.WriteXml("Product.xml")
 221.         MsgBox("Done")
 222.     End Sub
 223.  
 224.  
 225.  
 226.     Private Sub fillRows(ByVal pID As Integer, ByVal pName As String, ByVal pPrice As Integer)
 227.         Dim dr As DataRow
 228.         dr = dt.NewRow()
 229.         dr("Product_ID") = pID
 230.         dr("Product_Name") = pName
 231.         dr("product_Price") = pPrice
 232.         dt.Rows.Add(dr)
 233.     End Sub
 234. End Class
 235.  
 236. '---------------------------------------------------------------------------------------
 237. 'ODCZYTYWANIE XML po GAŁĘZIACH
 238.  
 239. Imports System.Xml
 240.  
 241. Public Partial Class MainForm
 242.     Public Sub New()
 243.         ' The Me.InitializeComponent call is required for Windows Forms designer support.
 244.         Me.InitializeComponent()
 245.        
 246.         '
 247.         ' TODO : Add constructor code after InitializeComponents
 248.         '
 249.     End Sub
 250.    
 251.     Sub Button1Click(sender As Object, e As EventArgs)
 252.         ListBox1.Items.Clear()
 253.       Dim xr As XmlReader = XmlReader.Create("file.xml")
 254.       Do While xr.Read()
 255.           If xr.NodeType = XmlNodeType.Element AndAlso xr.Name = "movie" Then
 256.               ListBox1.Items.Add(xr.GetAttribute(0))
 257.           End If
 258.       Loop
 259.     End Sub
 260.    
 261.     Sub Button2Click(sender As Object, e As EventArgs)
 262.         ListBox2.Items.Clear()
 263.       Dim xr As XmlReader = XmlReader.Create("file.xml")
 264.       Do While xr.Read()
 265.           If xr.NodeType = XmlNodeType.Element AndAlso xr.Name = "type" Then
 266.               ListBox2.Items.Add(xr.ReadElementString)
 267.           Else
 268.               xr.Read()
 269.           End If
 270.       Loop
 271.     End Sub
 272.    
 273.    
 274.     Sub Button3Click(sender As Object, e As EventArgs)
 275.         ListBox3.Items.Clear()
 276.       Dim xr As XmlReader = XmlReader.Create("file.xml")
 277.       Do While xr.Read()
 278.           If xr.NodeType = XmlNodeType.Element AndAlso xr.Name = "description" Then
 279.               ListBox3.Items.Add(xr.ReadElementString)
 280.           Else
 281.               xr.Read()
 282.           End If
 283.       Loop
 284.     End Sub
 285. End Class
 286.  
 287. '-----------------------------------------------------------------------------
 288.  
 289. 'CZYTANIE XML'a po DATASET'ach
 290.  
 291. Imports System.Xml
 292. Imports System.Data
 293. Public Class Form1
 294.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 295.         Dim xmlFile As XmlReader
 296.         xmlFile = XmlReader.Create("file.xml", New XmlReaderSettings())
 297.         Dim ds As New DataSet
 298.         ds.ReadXml(xmlFile)
 299.         Dim i As Integer
 300.         For i = 0 To ds.Tables(0).Rows.Count - 1
 301.             MsgBox(ds.Tables(0).Rows(i).Item(1))
 302.         Next
 303.     End Sub
 304. End Class
 305.  
 306. '-------------------------------------------------------------------------------------
 307. 'WYSZUKIWANIE
 308.  
 309.         Dim xmlFile As XmlReader
 310.         xmlFile = XmlReader.Create("Product.xml", New XmlReaderSettings())
 311.         Dim ds As New DataSet
 312.         Dim dv As DataView
 313.         ds.ReadXml(xmlFile)
 314.  
 315.         dv = New DataView(ds.Tables(0))
 316.         dv.Sort = "Product_Name"
 317.         Dim index As Integer = dv.Find(TextBox1.Text)
 318.  
 319.         If index = -1 Then
 320.             MsgBox("Item Not Found")
 321.         Else
 322.             MsgBox(dv(index)("Product_Name").ToString() & "  " & dv(index)("Product_Price").ToString())
 323.         End If
 324.  
 325.  
 326. Imports System.Xml
 327. Public Class Form1
 328.    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 329.        Dim xmlFile As XmlReader
 330.        xmlFile = XmlReader.Create("Product.xml", New XmlReaderSettings())
 331.        Dim ds As New DataSet
 332.        Dim dv As DataView
 333.        ds.ReadXml(xmlFile)
 334.        dv = New DataView(ds.Tables(0), "Product_price > = 3000", "Product_Name", DataViewRowState.CurrentRows)
 335.        dv.ToTable().WriteXml("Result.xml")
 336.        MsgBox("Done")
 337.    End Sub
 338. End Class
 339.  
 340.  
 341. '--------------------------------------------------------------------------------
 342. 'TWORZENIE PROGRAMU TV Z XML
 343. 'Create the XML Document;
 344. Dim xmld As XmlDocument
 345. xmld = New XmlDocument()
 346.  
 347. 'Load the XMLTV File;
 348. xmld.Load(Application.StartupPath & "\guide.xml")
 349.  
 350. 'Loop through the Programme Nodes;
 351. nodelist = xmld.SelectNodes("/tv/programme")
 352. For Each node In nodelist
 353.  
 354.     'Get the Programme Title;
 355.     Dim channel = node.Attributes.GetNamedItem("channel").Value
 356.     Dim starttime = node.Attributes.GetNamedItem("start").Value
 357.     Dim endtime = node.Attributes.GetNamedItem("stop").Value
 358.     Dim title = node.ChildNodes.Item(0).InnerText
 359.     Dim description = node.ChildNodes.Item(1).InnerText
 360.  
 361.     'Add the Channel Information to the Multi-Dimensional List;
 362.     Dim c As New Guide()
 363.     c.Channel = channel.ToString()
 364.     c.StartTime = starttime.ToString()
 365.     c.EndTime = endtime.ToString()
 366.     c.Programme = title.ToString()
 367.     c.Description = description.ToString()
 368.     GuideInfo.Add(c)
 369.  
 370. Next
 371.  
 372. '------------------------------------
 373.  
 374. 'Guide Information;
 375. Public Class Guide
 376.     Public Property Channel As String
 377.     Public Property StartTime As String
 378.     Public Property EndTime As String
 379.     Public Property Programme As String
 380.     Public Property Description As String
 381. End Class
 382. Public GuideInfo As New List(Of Guide)
 383.  
 384. '---------------------------------------
 385.  
 386.  
 387. 'For each Channel Node in the Guide, Keep Looping until we find the Channel the user selected;
 388. For Each c In GuideInfo
 389.  
 390.     'If we are on the Channel Node the user selected...;
 391.     If c.Channel.ToString = ChannelsBox.Text.ToString Then
 392.  
 393.         Try
 394.  
 395.             'Set the Current Time and Programme Start and End Times in Epoch;
 396.             Dim CurrentTime As String = (Date.Now.ToUniversalTime - New DateTime(1970, 1, 1)).TotalMilliseconds
 397.             Dim StartTimeEpoch As String = DateTimeOffset.ParseExact(c.StartTime.ToString, "yyyyMMddHHmmss zzz", New CultureInfo("en-UK")).ToUniversalTime.ToUnixTimeMilliseconds
 398.             Dim EndTimeEpoch As String = DateTimeOffset.ParseExact(c.EndTime.ToString, "yyyyMMddHHmmss zzz", New CultureInfo("en-UK")).ToUniversalTime.ToUnixTimeMilliseconds
 399.  
 400.             'If its the show thats playing right now;
 401.             If CurrentTime >= StartTimeEpoch And CurrentTime <= EndTimeEpoch Then
 402.  
 403.                 'Re-size the app to show the Current Programme Info Panel;
 404.                 MainButtonPanel.Size = New Size(640, 173)
 405.                 MinimumSize = New Size(656, 572)
 406.                 MaximumSize = New Size(656, 572)
 407.  
 408.                 'Create a Epoch Date to be able to Convert Epoch to DateTime;
 409.                 Dim EpochDate = New DateTime(1970, 1, 1)
 410.  
 411.                 'Get the Start Time formatted from Epoch to DateTime;
 412.                 Dim StartTime As String = EpochDate.AddMilliseconds(StartTimeEpoch.ToString).ToLocalTime.ToShortTimeString
 413.  
 414.                 'Get the End Time formatted from Epoch to DateTime;
 415.                 Dim EndTime As String = EpochDate.AddMilliseconds(EndTimeEpoch.ToString).ToLocalTime.ToShortTimeString
 416.  
 417.                 Console.WriteLine("Epoch: " + StartTimeEpoch)
 418.                 Console.WriteLine("Norm: " + StartTime)
 419.  
 420.                 'Get the Programme's Duration;
 421.                 Dim Duration As TimeSpan = EpochDate.AddMilliseconds(EndTimeEpoch.ToString).ToLocalTime - EpochDate.AddMilliseconds(StartTimeEpoch.ToString).ToLocalTime
 422.  
 423.                 'Get the Finishes In Time;
 424.                 Dim FinishesIn As TimeSpan = EpochDate.AddMilliseconds(EndTimeEpoch.ToString).ToLocalTime - EpochDate.AddMilliseconds(CurrentTime.ToString).ToLocalTime
 425.  
 426.                 'Set the Label to show what Program is on;
 427.                 OnNow.Text = c.Programme.ToString
 428.  
 429.                 'Set the Start - End Label to the Programmes Start and End Time;
 430.                 StartToEndTime.Text = StartTime + " - " + EndTime
 431.  
 432.                 'Set the Programme Finishing In label to the right time;
 433.                 FinishesInTime.Text = FinishesIn.ToString.Remove(FinishesIn.ToString.Length - 8).Remove(0, 3)
 434.  
 435.                 'Set the Programme Duration Label to the Programmes Duration but remove the Seconds section of the Time;
 436.                 DurationTime.Text = Duration.ToString.Remove(Duration.ToString.Length - 3)
 437.  
 438.             End If
 439.  
 440.         Catch ex As Exception
 441.  
 442.             MessageBox.Show(ex.ToString)
 443.  
 444.         End Try
 445.  
 446.     Else
 447.  
 448.         'Console.WriteLine(c.Channel.ToString)
 449.  
 450.     End If
 451.  
 452. Next
 453.  
 454. '-------------------------------------------------------------------------------
 455. For Each c In GuideInfo(ChannelsBox.Text.ToString)
 456.  
 457.     'Do The Code Previously Shown;
 458.  
 459. Next
 460.  
 461. '---------------------------
 462. 'Przenoszenie danych z XML do Bazy
 463. Imports System.Xml
 464. Imports System.Data.SqlClient
 465. Public Class Form1
 466.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 467.         Dim connetionString As String
 468.         Dim connection As SqlConnection
 469.         Dim command As SqlCommand
 470.         Dim adpter As New SqlDataAdapter
 471.         Dim ds As New DataSet
 472.         Dim xmlFile As XmlReader
 473.         Dim sql As String
 474.  
 475.         Dim product_ID As Integer
 476.         Dim Product_Name As String
 477.         Dim product_Price As Double
 478.  
 479.         connetionString = "Data Source=servername;Initial Catalog=databsename;User ID=username;Password=password"
 480.         connection = New SqlConnection(connetionString)
 481.  
 482.         xmlFile = XmlReader.Create("Product.xml", New XmlReaderSettings())
 483.         ds.ReadXml(xmlFile)
 484.         Dim i As Integer
 485.         connection.Open()
 486.         For i = 0 To ds.Tables(0).Rows.Count - 1
 487.             product_ID = Convert.ToInt32(ds.Tables(0).Rows(i).Item(0))
 488.             Product_Name = ds.Tables(0).Rows(i).Item(1)
 489.             product_Price = Convert.ToDouble(ds.Tables(0).Rows(i).Item(2))
 490.             sql = "insert into Product values(" & product_ID & ",'" & Product_Name & "'," & product_Price & ")"
 491.             command = New SqlCommand(sql, connection)
 492.             adpter.InsertCommand = command
 493.             adpter.InsertCommand.ExecuteNonQuery()
 494.         Next
 495.         connection.Close()
 496.     End Sub
 497. End Class
 498.  
 499.  
 500. '---------------------------------------------------------------------------------
 501. 'Pobranie danych z XML'a i dopisanie danych do innego pliku
 502.  
 503. Imports System.Xml
 504. Public Class Form1
 505.    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
 506.       ' Set the caption bar text of the form.  
 507.       Me.Text = "tutorialspoint.com"
 508.    End Sub
 509.    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
 510.       ListBox1.Items.Clear()
 511.       Dim xd As XmlDocument = New XmlDocument()
 512.       xd.Load("authors.xml")
 513.       Dim newAuthor As XmlElement = xd.CreateElement("author")
 514.         newAuthor.SetAttribute("code", "6")
 515.       Dim fn As XmlElement = xd.CreateElement("fname")
 516.       fn.InnerText = "Bikram"
 517.       newAuthor.AppendChild(fn)
 518.       Dim ln As XmlElement = xd.CreateElement("lname")
 519.       ln.InnerText = "Seth"
 520.       newAuthor.AppendChild(ln)
 521.       xd.DocumentElement.AppendChild(newAuthor)
 522.       Dim tr As XmlTextWriter = New XmlTextWriter("movies.xml", Nothing)
 523.       tr.Formatting = Formatting.Indented
 524.       xd.WriteContentTo(tr)
 525.       tr.Close()
 526.       Dim nl As XmlNodeList = xd.GetElementsByTagName("fname")
 527.       For Each node As XmlNode In nl
 528.           ListBox1.Items.Add(node.InnerText)
 529.       Next node
 530.    End Sub
 531. End Class
 532.  

  Leave a comment

   
  Visual verification
   

  Related books

  More InfoLearning Visual Basic .Net
  Learning Visual Basic .Net
  More InfoBeginning Visual Basic 2015
  Beginning Visual Basic 2015
  More InfoProgramming .NET Components, 2nd Edition
  Programming .NET Components, 2nd Edition
  More InfoPractical Database Programming with Visual Basic.NET
  Practical Database Programming with Visual Basic.NET
  More InfoVisual Basic .NET All-In-One Desk Reference For Dummies
  Visual Basic .NET All-In-One Desk Reference For Dummies
  More InfoMurach's ASP.NET 4.5 Web Programming with VB 2012 (Training & Reference)
  Murach's ASP.NET 4.5 Web Programming with VB 2012 (Training & Reference)
  More InfoVisual Basic .NET Programming
  Visual Basic .NET Programming
  More InfoDatabase Programming with Visual Basic .NET
  Database Programming with Visual Basic .NET